Komisije Komore

LJEKARSKA KOMORA ZENIČKO DOBOJSKOG KANTONA Z  E  N  I  C  A
 
- Izvršni odbor Komore –
 
Na osnovu člana 30. st. 2.  Statuta Ljekarske komore Zeničko-dobojskog kantona (prečišćeni tekst), Izvršni odbor Ljekarske komore Zeničko-dobojskog kantona na sjednici održanoj 31.10.2016. godine, donosi 
 
 
O  D  L  U  K  U
o izboru Komisija Ljekarske komore Zeničko-dobojskog kantona
 
I
 
U Komisiju za registar članstva i za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje odobrenja/licence za samostalan rad odabrani su: 
 
Predsjednik: prim.mr.sc. dr. Haris Husremović - Kantonalna bolnica Zenica, Služba za unutrašnje bolesti
zamjenik Predsjednika: dr. Mirsad Tursum - Dom zdravlja Kakanj  
član: dr. Elvir Mehanović - Dom zdravlja Žepče
član: dr. Aida Mašić - Dom zdravlja Olovo
zamjenik člana: dr. Aida Zečević - Dom zdravlja Visoko
zamjenik člana: dr. Sanel Hrkić - Dom zdravlja Zenica
 
II
 
U Komisiju za edukaciju izabrani su:
 
Predsjednik: prof.dr.med.sc.prim. Belma Pojskić, Kantonalna bolnica Zenica,  Služba za unutrašnje bolesti
zamjenik Predsjednika: prof.dr.med.sci. Besim Prnjavorac, Opća bolnica Tešanj
član: mr.sci.med.prim.dr. Senka Balorda, Dom zdravlja Kakanj
član: dr. Mersiha Mahmić Kaknjo, Kantonalna bolnica Zenica, Služba za kliničku farmakologiju
član: dr. Samra Limo, Dom zdravlja Visoko
član: dr. Goran Zovko, Kantonalna bolnica Zenica, Služba za hirurške bolesti
član: dr. Emina Ejubović, Kantonalna bolnica Zenica, Služba za ženske bolesti, perinatologiju i neonatologiju
 
 
III
 
U Komisiju za kolegijalnu pomoć izabrani su:
 
Predsjednik: dr. Alma Zildžić, Kantonalna bolnica Zenica, Služba za unutrašnje bolesti
zamjenik Predsjednika: dr. Alen Okanović, Kantonalni zavod za medicinu rada
član: dr. Enes Hundur, Dom zdravlja Izudin Mulabećirović Izo, Tešanj
član: dr. Sadeta Ganić-Sarač, Dom zdravlja Visoko
član: dr. Mubera Herceglija, Dom zdravlja Kakanj
 
 
IV
 
U Komisiju za praćenje pravila/kodeksa medicinske etike i deontologije i zaštitu građana izabrani su:
 
Predsjednik: dr. Almir Rošić, Kantonalna bolnica Zenica, Služba za interne bolesti
zamjenik Predsjednika: dr. Sabina Mekić, Dom zdravlja Zenica
član: dr. Lejla Mahalbašić, Dom zdravlja Tešanj
član: dr. Dženana Alimanović, Dom zdravlja Visoko
član: dr. Rabija Trako, Dom zdravlja Kakanj
 
 
V
 
U Komisiju za privatnu praksu izabrani su:
 
Predsjednik: dr. Asmer Karabeg, privatni sektor
zamjenik Predsjednika: dr. Emir Alagić, Dom zdravlja Visoko
član: dr. Elvedin Selimanović, Kantonalna bolnica Zenica, Služba za hirurške bolesti
član: dr. Meliha Mutapčić, Kantonalna bolnica Zenica, Služba za interne bolesti
zamjenik člana: dr. Ibrahim Sobo, Kantonalna bolnica Zenica, Služba za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju
zamjenik člana: dr. Aldina Mešić, Dom zdravlja Tešanj
 
 
VI
 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
Predsjednik Izvršnog odbora
prim.  dr  Elvira Ljevaković